Odszkodowanie i  zadośćuczynienie 

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu? A może miałeś do czynienia z błędem medycznym? Jeżeli jesteś poszkodowanym, w którejś ze wskazanych sytuacji masz prawo dochodzić zapłaty odszkodowania. 

Odszkodowanie ma na celu rekompensatę szkody majątkowej. Ustalenie wysokości odszkodowania to nic innego jak ustalenie uszczerbku w stanie posiadania poszkodowanego. Z reguły wysokość odszkodowania wykazujemy za pomocą dokumentów potwierdzających wysokość doznanej szkody np. faktury za wizyty lekarskie, rehabilitację lub faktury za naprawę samochodu. 

Kancelaria adwokacka – pomoc w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Zadaniem kancelarii adwokackiej jest odpowiednia znajomość przepisów prawa i przedłożenie ich do sytuacji poszkodowanego, co oznacza dokładne ustalenie wszystkich uszczerbków majątkowych poszkodowanego jak. np. utracone zarobki, zwrot kosztów dojazdu do lekarza, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, zwrot zakupu lekarstw czy zakupu sprzętu medycznego.

W mojej kancelarii adwokackiej zajmuję się pomocą poszkodowanym na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, począwszy od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, sporządzaniu odwołań od decyzji ubezpieczyciela – negocjując wysokość odszkodowania,  zawierania ugód po reprezentację klientów przed sądem.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – czym się różnią?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że obok roszczenia o zapłatę odszkodowania poszkodowanemu może przysługiwać również roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia.

Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia nie są tożsame, są to dwie osobne instytucje w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.  

Odszkodowanie, jak wskazano wyżej, dotyczy rekompensaty szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie dotyczy rekompensaty szkody niemajątkowej (krzywdy).

Pojęcie krzywdy nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, istnieje natomiast bogate orzecznictwo precyzujące to zagadnienie. Najprościej ujmując krzywda to cierpienie fizyczne i psychiczne powstałe wskutek wypadku komunikacyjnego lub wskutek zaistniałego błędu medycznego. 

Zadośćuczynienie należy się również, jeżeli w wyniku wypadku nastąpiła śmierć osoby bliskiej.  W praktyce ustalenie wysokości zadośćuczynienia dla poszkodowanego jest trudnym zadaniem, wymaga doświadczenia i dobrej znajomości prawa i praktyki przez adwokata. 

Celem przykładu można wskazać, że w przypadku śmierci poszkodowanego w wyniku wypadku, przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bierzemy pod uwagę między innymi: więzi łączące zmarłego z członkami rodziny, wiek osoby poszkodowanej oraz wiek osób bliskich, intensywność cierpień psychicznych doznanych przez bliskie osoby.

Odszkodowania komunikacyjne – pomoc adwokata

Jesteś poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym? Musisz wiedzieć, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ubezpieczyciel nie może ustalić okoliczności niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności, termin wypłaty odszkodowania może przedłużyć się nie więcej niż do 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Niestety często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania albo wypłaca odszkodowanie znacznie zaniżone. Decyzja ubezpieczyciela nie zamyka drogi do otrzymania wyższego świadczenia za szkodę poniesioną w zaistniałym zdarzeniu.

Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który przeanalizuję sprawę, ustali wysokość należnego odszkodowania i przygotuje profesjonalne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Zatem przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto podjąć negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Czy trudno jest uzyskać odszkodowanie komunikacyjne?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela przez poszkodowanego nie jest samo w sobie skomplikowane. 

W pierwszej kolejności należy ustalić towarzystwo ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest sprawca zdarzenia. Samo zgłoszenie szkody można wykonać telefonicznie lub uzupełniając gotowy formularz znajdujący się na stronie ubezpieczyciela, najlepiej jednak zrobić to pisemnie. 

Zgłaszając szkodę, nie trzeba określać wysokości żądanego świadczenia, jednak warto wskazać tę wartość. Ubezpieczyciel w oparciu o przedłożone dokumenty, wyda decyzję o wypłacie odszkodowania. 

Aby szkoda była w pełni zrekompensowana, warto wiedzieć, że osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego przysługują różne świadczenia, których celem jest naprawienie zaistniałej szkody. 

Odszkodowanie obejmuje między innymi:

  • zwrot kosztów naprawy samochodu
  • zwrot kosztów leczenia;
  • zwrot kosztów rehabilitacji;
  • zwrot za zakup sprzętu medycznego;
  • zwrot kosztów dojazdu do lekarza/ na rehabilitację;
  • renta na zwiększone potrzeby;
  • zwrot utraconych zarobków;
  • zapłata zadośćuczynienia;
  • adaptacja mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

Od decyzji o wypłacie odszkodowania można złożyć odwołanie, jeżeli nie uwzględnia ona wszystkich należnych świadczeń. Negocjacje z ubezpieczycielem można prowadzić samodzielnie albo skorzystać z pomocy prawnej mojej kancelarii adwokackiej, która pomoże w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania powypadkowego.

Rola kancelarii odszkodowawczej w postępowaniu sądowym

Pojęcie kancelarii odszkodowawczej nie zostało sprecyzowane w przepisach prawa.

Powszechnie przyjmuje się, że kancelaria adwokacka, czy radcowska nie jest określana jako kancelaria odszkodowawcza. Zatem założyciel kancelarii odszkodowawczej nie musi posiadać uprawnień adwokackich lub radcowskich. 

Kancelarie odszkodowawcze często pobierają wysoką prowizję (nawet 50%) od uzyskanego świadczenia. Podczas gdy adwokat z reguły pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości o wysokości opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości – regulujące stawkę minimalną, która to stawka jest zwracana w przypadku wygrania procesu. 

Warto wiedzieć, że kancelaria odszkodowawcza nie ma uprawnień do reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym. Stąd kancelarie odszkodowawcze ściśle współpracują z adwokatami lub radcami prawnymi. 

Jak łatwo się domyślić dużo bardziej opłacalne jest bezpośrednie udanie się ze sprawą do adwokata niż ponoszenie dodatkowych, wysokich prowizji na rzecz kancelarii odszkodowawczych.

Dochodzenie odszkodowania w sądzie – profesjonalna pomoc prawna

Jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania na etapie postępowania likwidacyjnego, nie zamyka to drogi w uzyskaniu odszkodowania. Kolejnym krokiem jest wystąpienie przeciwko ubezpieczycielowi na drogę sądową. 

Kancelaria adwokacka Adwokat Maria Klimowicz z Wrocławia posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądem. 

W 2022 r uzyskałam na rzecz poszkodowanych w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania przeciwko ubezpieczycielom łącznie kwotę 558 000 zł.

━  Kontakt

Skontaktuj się
ze mną:

localization icon    ul. Bzowa 38/1,

53-224 Wrocław

 

    kancelaria@klimowicz.pl

   512 562 155

localization map