Sprawy karne

Występuję w charakterze obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych, jak również jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych. Pomagam Klientom na każdym etapie postępowania karnego. Reprezentuję Klientów w postępowaniach związanych z przestępstwami, a także w sprawach o wykroczenia.

Prawo do obrony jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Zostało ono uregulowane w Konstytucji RP, w art. 6 Kodeksu postępowania karnego, a także w aktach prawa międzynarodowego.

Pomoc adwokata od spraw karnych

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję lub Prokuraturę i przedstawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa, powinieneś zostać pouczony o prawie do:

 • składania wyjaśnień;
 • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania;
 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;
 • korzystania z pomocy obrońcy;
 • końcowego zaznajomienia się z materiałem postępowania;
 • żądania przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy.

Z doświadczenia wiem, że na tym etapie postępowania, przy przedstawieniu zarzutów podejrzanemu, Klienci rzadko sięgają po pomoc adwokata. Tymczasem warto skorzystać z prawa do obrony już na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania. Moment zaangażowania adwokata, który dokona dokładnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego i przygotuje odpowiednią linię obrony, ma bowiem duże znaczenie dla dalszych losów całej sprawy.

Co regulują normy prawa karnego?

Prawo karne to ogół przepisów, których celem jest zwalczanie czynów zabronionych przez ustawę, czyli przestępstw. Wobec sprawców przestępstw prawo karne przewiduje kary, środki karne oraz środki zabezpieczające, które orzekane są przez sądy. 

Źródłami prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy oraz Kodeks karny skarbowy. Wyróżniamy trzy kryteria przedmiotu regulacji prawa karnego:

 • Prawo karne materialne – określa z jednej strony zasady odpowiedzialności karnej oraz jej wyłączania, zasady wymiaru kary i zasadę zatarcia skazania, a z drugiej – ustala, jakie czyny stanowią przestępstwa (precyzuje katalog przestępstw) oraz ustanawia kary, jakie grożą za ich popełnienie.
 • Prawo karne formalne (zwane inaczej prawem karnym procesowym) – reguluje sposób postępowania organów państwowych na wypadek popełnienia przestępstwa, tj. ustalenie, czy zostało ono popełnione, przez kogo i jak należy względem sprawcy postąpić.
 • Prawo karne wykonawcze – obejmuje sprawy wykonania kar czy środków zabezpieczających. W jego ramach prawo penitencjarne reguluje sprawy wykonania kary pozbawienia wolności.

Jaki jest wymiar kar pozbawienia wolności?

Prawo karne rozróżnia trzy rodzaje kary pozbawienia wolności:

 • karę pozbawienia wolności, która trwa od miesiąca do 15 lat (wymierzana jest w miesiącach lub latach);
 • karę 25 lat pozbawienia wolności;
 • karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Przedstawione kary pozbawienia wolności są najsurowszymi z kar przewidzianych przez prawo polskie. Kary te mają charakter izolacyjny i polegają na przymusowym umieszczeniu skazanego w strzeżonym zakładzie karnym. Powoduje to odcięcie skazanego od dotychczasowego funkcjonowania, co powiązane jest ze znaczną uciążliwością dla jego życia codziennego. Skazany w zakładzie karnym musi poddać się rygorom regulaminu więziennego, zostaje pozbawiony możliwości wyjścia na wolność i ma ograniczony kontakt z osobami spoza zakładu karnego.

Kara pozbawienia wolności ma charakter resocjalizacyjny, natomiast właściwością pozostałych dwóch kar – 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności – jest eliminacja skazanego z życia społecznego. W przypadku tych kar funkcje resocjalizacyjne nie mają większego znaczenia.  

Kodeks karny przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności za dziewięć zbrodni: wojnę napastniczą (art. 117 § 1 Kodeksu karnego), ludobójstwo (art. 118 § 1 Kodeksu karnego), stosowanie środków masowej zagłady (art. 120 Kodeksu Karnego), zamach na życie jeńców wojennych lub ludność cywilną (art. 123 § 1 Kodeksu karnego), zamach stanu (art. 127 § 1 Kodeksu karnego), zamach na życie Prezydenta RP (art. 134 Kodeksu karnego) oraz, niestety najczęściej spotykaną, zabójstwo określone w art. 148 § 1-3 Kodeksu karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem związanym z poddaniem sprawcy próbie i polega na odstąpieniu przez sąd od skazania oskarżonego za zarzucane mu czyny. Wyrok wydany wobec oskarżonego nie jest zatem wyrokiem skazującym, a co za tym idzie – nie stanowi on wpisu do kartoteki skazanych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zgodnie z judykaturą warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza definitywną rezygnację ze skazania i karania sprawcy określonego przestępstwa (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 r., sygn. akt VKK 373/03).

Do zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek wymienionych w  art. 66 Kodeksu karnego:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;
 • okoliczność popełnienia czynu nie budzi wątpliwości;
 • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne;
 • właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. 

Co ważne, warunkowe umorzenie postępowania karnego, zgodnie z wymogami Kodeksu karnego, następuje na okres próby od roku do lat 3.

Reprezentowanie w sprawach karnych 

W zakresie usług mojej kancelarii udzielam wsparcia Klientom na etapie postępowania przygotowawczego przed organami Prokuratury i Policji, a także w trakcie postępowania sądowego, odwoławczego przed Sądami Okręgowymi, Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu wykonawczym. 

Ponadto oferuję pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym. Reprezentuję podejrzanych i oskarżonych oraz pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych:

 • reprezentuję podejrzanych i oskarżonych w posiedzeniach aresztowych, a także w czynnościach przesłuchania w prokuraturze i policji;
 • przygotowuję pisma procesowe: zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, zażalenia na umorzenie dochodzenia, zażalenie na tymczasowe aresztowanie, wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o odroczenie wykonania kary, apelację kasację od wyroku.

Do najczęstszych prowadzonych spraw przez Kancelarię adwokacką Adwokat Maria Klimowicz z zakresu prawa karnego należą:

 • bójka i pobicie;
 • wypadek drogowy;
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • groźba karalna;
 • stalking;
 • zakłócenie miru domowego;
 • znęcanie się;
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego;
 • zniesławienie i znieważenie;
 • kradzież;
 • oszustwo;
 • zniszczenie mienia.

  ━  Kontakt

  Skontaktuj się
  ze mną:

  localization icon    ul. Bzowa 38/1,

  53-224 Wrocław

   

      kancelaria@klimowicz.pl

     512 562 155

  localization map