Adwokat sprawy karne – Wrocław

Doświadczony adwokat ze specjalizacją w sprawach karnych z Wrocławia to nieocenione wsparcie podczas postępowania na wszystkich jego etapach. Jako adwokat występuję nie tylko w charakterze obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych, ale również pełnię funkcję pełnomocnika dla osób pokrzywdzonych.

Dzięki mojej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu przygotowuję dla moich klientów różnego rodzaju pisma, wnioski dowodowe, wnioski o uzasadnienie wyroków oraz pomagam przygotować niezbędne dokumenty do złożenia odwołania.

W związku z tym, że prawo do obrony jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, w obliczu postępowania sądowego zdecydowanie warto skorzystać ze wsparcia dobrego adwokata do spraw karnych z Wrocławia. Zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką – prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego przed sądami wszystkich instancji.

Adwokat – prawo karne we Wrocławiu

Każdego z moich klientów traktuję w sposób indywidualny, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku spraw karnych. Specjalizacja w tym zakresie umożliwia mi przewidywanie konsekwencji podejmowanych kroków na każdym etapie postępowania, co dodatkowo zawsze wyjaśniam klientom. Osoby korzystające z moich usług informowane są na bieżąco o stanie sprawy i dokładnie wiedzą, czego mogą się spodziewać, a także, w jakich sytuacjach zachować szczególną czujność.

Z doświadczenia wiem, że wielu klientów w momencie zatrzymania przez prokuraturę lub policję i usłyszenia zarzutów, nie decyduje się jeszcze na wsparcie adwokata. Warto natomiast wiedzieć, że z prawa do obrony powinno się korzystać na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Wtedy, jako adwokat od spraw karnych, będę mogła dokładnie przeanalizować zgromadzony materiał dowodowy i przygotować najskuteczniejszą linię obrony.

Prawo karne Wrocław – w czym się specjalizujemy?

Prawo karne to zbiór przepisów, których celem jest zwalczanie czynów zabronionych przez ustawę, czyli przestępstw. Wobec sprawców, którzy popełnili czyny niezgodne z prawem karnym stosuje się odpowiednie kary, środki karne oraz środki zabezpieczające, które orzeka sąd.

Jako doświadczona adwokat ze specjalizacją w zakresie prawa karnego oferuje pomoc w różnych czynnościach mających miejsce podczas każdego etapu postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W pewnych wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umorzenia sprawy przez sąd, mimo że doszło do przestępstwa. Tego typu postępowanie ma formę próby, której poddawany jest sprawca, jeśli sąd odstąpi od skazania oskarżonego za zarzucane mu czyny. Co to oznacza w praktyce? Wyrok wydany przez sąd nie ma charakteru skazującego i w związku z tym dana osoba nie zostaje wpisana do kartoteki skazanych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jako doświadczony adwokat z Wrocławia od spraw karnych doskonale wiem, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby warunkowe umorzenie postępowania karnego zostało zastosowane. Są to przesłanki wymienione w art. 66 Kodeksu karnego:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;
 • okoliczność popełnienia czynu nie budzi wątpliwości;
 • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne;
 • właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowego umorzenia postępowania karnego nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Co ważne, warunkowe umorzenie postępowania karnego, zgodnie z wymogami Kodeksu karnego, następuje na okres próby od roku do lat 3.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

O odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może ubiegać się każdy skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a co za tym idzie nie jest on osadzony i przyjęty do zakładu karnego. Z kolei, jeśli skazany przebywa w zakładzie, może się on starać o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

W obydwu sytuacjach oferuje swoją pomoc oraz wsparcie jako adwokata ze specjalizacją w sprawach karnych. Sporządzę odpowiednie wnioski oraz inne niezbędne dokumenty, tak aby mój klient mógł uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub otrzymać przerwę od przebywania w zakładzie.

Reprezentowanie w sprawach karnych

Kolejną usługą realizowaną przez moją Kancelarię Adwokacką Wrocław jest oferowanie kluczowego wsparcia dla klientów na każdym etapie postępowania przygotowawczego. Reprezentuję ich interesy nie tylko przed organami takimi jak prokuratura oraz policja, ale również podczas postępowania sądowego oraz odwoławczego przed sądami różnej instancji.

Ponadto oferuję pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym. Reprezentuję podejrzanych, oskarżonych oraz pokrzywdzonych, a także oskarżycieli posiłkowych:

 • reprezentuję podejrzanych i oskarżonych w posiedzeniach aresztowych, a także w czynnościach przesłuchania w prokuraturze i policji;
 • przygotowuję pisma procesowe: zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, zażalenia na umorzenie dochodzenia, zażalenie na tymczasowe aresztowanie, wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o odroczenie wykonania kary, apelację kasację od wyroku.

Wsparcie w innych postępowaniach z zakresu prawa karnego

Każdy klient to zupełnie inna sytuacja, która wymaga ode mnie elastyczności i indywidualnego podejścia. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w zależności od konkretnego postępowania, dobieram strategię i podejmowane czynności w taki sposób, aby zawsze stawiać dobro oraz interesy klienta na pierwszym miejscu.

Przedmioty związane z prawem karnym we Wrocławiu

Profesjonalny adwokat do spraw karnych z Wrocławia – w jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

Do najczęstszych prowadzonych spraw przez Kancelarię adwokacką Adwokat Maria Klimowicz z zakresu prawa karnego należą:

 • bójka i pobicie;
 • wypadek drogowy;
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • groźba karalna;
 • stalking;
 • zakłócenie miru domowego;
 • znęcanie się;
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego;
 • zniesławienie i znieważenie;
 • kradzież;
 • oszustwo;
 • zniszczenie mienia.

Doświadczenie i rola adwokata w procesie karnym

Pomoc doświadczonego adwokata do spraw karnych (Wrocław) jest nieocenionym wsparciem na każdym etapie postępowania. Uczestnictwo specjalisty od samego początku umożliwia stworzenie spójnej i przemyślanej strategii, której razem z klientem będziemy się trzymać.

Kompleksowa pomoc prawna na każdym etapie postępowania karnego

Kancelaria Adwokacka Maria Klimowicz specjalizuje się w czynnościach takich jak postępowanie przygotowawcze przed prokuraturą, a także w postępowaniach na etapie sądowym. Dodatkowo jako doświadczony adwokat pomagam osobom, które są zatrzymane lub tymczasowo aresztowane nie tylko na terenie Wrocławia, ale również całej Polski.

W ramach prowadzenia sprawy karnej:

 • sporządzam pisma procesowe;
 • uczestniczę w posiedzeniach osób aresztowanych, przesłuchaniach przeprowadzanych przez policję oraz w rozprawie sądowej;
 • reprezentuję skazanych, również osoby odbywające kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, w postępowaniu wykonawczym.

 

Adwokat Wrocław – sprawy karne – zaufaj naszej wiedzy i praktyce

 

Pomoc doświadczonego adwokata do spraw karnych (Wrocław) jest nieocenionym wsparciem na każdym etapie postępowania. Uczestnictwo specjalisty od samego początku umożliwia stworzenie spójnej i przemyślanej strategii, której razem z klientem będziemy się trzymać.

Serdecznie zachęcam do podjęcia kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką we Wrocławiu w przypadku rozważania wszczęcia postępowania. W ten sposób będziemy w stanie od samego początku służyć profesjonalną pomocą w tworzeniu niezbędnych wniosków oraz kompleksowej dokumentacji, a także wskażemy wszelkie możliwości dotyczące dalszego toku sprawy.

Sprawy karne we Wrocławiu – najczęstsze pytania

Czy jazda po alkoholu jest uznawana za wykroczenie czy przestępstwo?

Jazda po spożyciu alkoholu, w zależności od zawartości alkoholu w organizmie może stanowić albo przestępstwo albo wykroczenie. Zgodnie z Kodeksem karnym ze stanem nietrzeźwości – a zatem z przestępstwem – mamy do czynienia gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi powyżej 0,5 lub w wydychanym powietrzu znajduje się powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Poniżej wskazanych wyżej wartości mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu a zatem z wykroczeniem.

Czy można zostać pozbawionym prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu po raz drugi?

W przypadku ponownego skazania za jazdę pod wpływem alkoholu, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. Takie orzeczenie sądu jest obligatoryjne.

Jakie konsekwencje prawne grożą nieletniemu za palenie marihuany i za handel narkotykami?

Nieletni może odpowiadać przed sądem rodzinnym już po ukończeniu 10 lat a przed ukończeniem 17 lat na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Za palenie marihuany lub za handel narkotykami wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy.

W jakich okolicznościach można zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania można zastosować przy spełnieniu wszystkich przesłanki z art. 66 Kodeksu karnego tj. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczność popełnienia czynu nie budzi wątpliwości, sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne oraz właściwość i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.