Adwokat prawo cywilne – Wrocław

Prawo cywilne dotyczy wielu aspektów naszego codziennego życia. Podpisywanie umów, otrzymanie spadku, czy nawiązywanie współpracy pomiędzy właścicielami przedsiębiorstw – wszystkie czynności są regulowane przez normy prawa cywilnego. Wrocław to miasto, w którym mieści się moja Kancelaria Adwokacka świadcząca usługi z zakresu wspomnianej wyżej gałęzi prawa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy prawniczej wiem, że sytuacja poszczególnych Klientów może się różnić, dlatego do każdego z Państwa podchodzę indywidualnie.

Adwokat – sprawy cywilne we Wrocławiu

Jako adwokat prawa cywilnego we Wrocławiu oferuję pomoc w postaci udzielania porad prawnych i opracowania opinii prawnych. Dodatkowo odciążam moich Klientów w czynnościach takich jak sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych oraz, jeśli jest taka potrzeba, reprezentuję ich interesy przed sądami różnej instancji.

Po nawiązaniu współpracy z Klientem, pierwszym wykonywanym przeze mnie krokiem, jest dokładna analiza stanu faktycznego i prawnego. Biorę pod uwagę wszelkie aspekty prawa cywilnego, które mogą mieć wpływ na sytuację Klienta. W ten sposób przygotowuję realną strategię postępowania pozaprocesowego lub, jeśli będzie to niezbędne, postępowania procesowego. Zawsze jednak traktuję wejście na drogę sądową jako ostateczność – wiem, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla Klientów.

Prawo cywilne Wrocław – nasze specjalizacje

Moja Kancelaria Adwokacka zajmująca się m. in. tematyką prawa cywilnego we Wrocławiu oferuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie sprawy. W czym dokładnie mogę Państwu pomóc? 

Sprawy spadkowe we Wrocławiu

Nie każda sprawa spadkowa to prosty proces. Jako doświadczona adwokat w sprawach spadkowych we Wrocławiu świadczę usługi z zakresu przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz dziedziczenia długów. Pomogę również Państwu w sporządzeniu testamentu, który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

W zakresie prawa spadkowego oferuję moim Klientom kompleksową pomoc prawną, w tym udzielam porad prawnych, reprezentuję strony przed sądem, a także przygotowuję pisma procesowe i przedprocesowe. W zakresie świadczonego przez kancelarię wsparcia prawnego znajduje się ponadto prowadzenie negocjacji, np. w sprawach o zapłatę zachowku. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz we Wrocławiu występowała w następujących sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy;
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu;
 • o dział spadku;
 • o zapłatę zachowku;
 • o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku;
 • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • o spis inwentarza.

Prawo rzeczowe i zobowiązań dla klientów z Wrocławia

Prawo rzeczowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje powstanie, treść, zmianę oraz ustanie prawa własności do określonych rzeczy, a także zwierząt. Warto wiedzieć, że prawo rzeczowe jest niezwykle skuteczne, w odróżnieniu od na przykład praw wynikających z umów. W doktrynie prawniczej pojęcie prawa rzeczowego używane jest w dwóch znaczeniach.

W znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół norm prawnych regulujących problematykę własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

W znaczeniu podmiotowym oznacza prawo podmiotowe określonej kategorii, np. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie czy hipotekę.

Przyjmuje się, że prawem rzeczowym w znaczeniu podmiotowym jest tylko takie prawo cywilne, które spełnia jednocześnie dwa warunki:

 1. dotyczy rzeczy;
 2. jest prawem bezwzględnym, skutecznym wobec wszystkich osób.

W świetle prawa cywilnego w skład prawa rzeczowego wchodzą trzy grupy praw podmiotowych:

 1. własność;
 2. użytkowanie wieczyste;
 3. ograniczone prawa rzeczowe:
  • użytkowanie;
  • służebność;
  • zastaw;
  • hipoteka;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Prowadzę postępowania z zakresu spraw rzeczowych, w tym sprawy dotyczące korzystania z rzeczy, nabycia, utraty, obciążenia i ochrony posiadania, własności i służebności.

W mojej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu do najczęstszych należą sprawy:

 • o podział majątku wspólnego;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o zasiedzenie;
 • o wydanie rzeczy;
 • o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • o zaniechanie naruszeń;
 • o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy;
 • o zwrot nakładów;
 • o ochronę zakłóconego posiadania;
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • o eksmisję.

Prawo pracy – Wrocław

Miejsce zatrudnienia to źródło naszych zarobków, dlatego warto zadbać o to, by nie generowało żadnych powodów do stresu czy niepokoju. Z drugiej strony prawo pracy obejmuje również pracodawcę, który może spotkać się z niezgodnym z prawem postępowaniem pracownika.

Jako doświadczona adwokat prawa cywilnego (w tym prawa pracy) we Wrocławiu oferuję pomoc zarówno dla osób zatrudnionych na umowie o pracę, jak i dla pracodawców.

Prawo pracy to zespół norm określających prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów ustalających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Reprezentuję zarówno pracowników, jak i pracodawców w następujących sprawach:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • o zapłatę wynagrodzenia;
 • o przywrócenie do pracy;
 • o mobbing i dyskryminację;
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie lub zwolnienie wbrew przepisom prawa;
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Adwokat Sprawy Cywilne Wrocław - Podpisywanie Dokumentów

Adwokat prawa cywilnego z Wrocławia – w czym jeszcze możemy Cię wspomóc?

Sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczą różnych sfer codziennego życia. Poniżej znajdziecie Państwo kolejne dziedziny tej gałęzi prawnej, w ramach których również oferuje moje profesjonalne wsparcie.

Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę dotyczą przede wszystkim wykonania określonych zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych (np. umowa sprzedaży, najmu oraz umowa o wykonanie konkretnej usługi). W związku z tym, że te sprawy są jednymi z najczęściej toczących się przed sądami cywilnymi, jako adwokat prawa cywilnego we Wrocławiu, wspierałam w tego typu postępowaniach wielu moich Klientów.

Co dokładnie mogę dla Państwa zrobić w ramach obsługi sprawy o zapłatę? 

 • Przygotuję wezwanie do zapłaty w postępowaniu przedsądowym;
 • pomogę w sporządzeniu pozwu oraz kolejnych pism procesowych;
 • będę reprezentować Państwa interesy przed sądem.

Postępowania egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to procedura mająca na celu wymuszenie wykonania orzeczenia sądowego lub innego tytułu wykonawczego, który przyznaje wierzycielowi prawo do dochodzenia swoich roszczeń. Jest to ważny etap, ponieważ po wygranej sprawie przed sądem konieczne jest skuteczne odzyskanie należności.

W trakcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel, czyli osoba mająca prawo do żądania spełnienia zobowiązania, korzysta z różnych narzędzi prawnych w celu dochodzenia swojego roszczenia. Procedury egzekucyjne mogą obejmować m.in. zajęcie rachunku bankowego dłużnika, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie nieruchomości lub przedmiotów wartościowych.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marii Klimowicz oferuje pomoc w postaci kompleksowego doradztwa. Jako doświadczona adwokat świadczę również usługi dotyczące prowadzenia spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Moja Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu pomoże Państwu w:

 • wyborze najskuteczniejszego sposobu egzekucji wobec dłużnika,
 • sporządzaniu wniosków i dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzeniu postępowania egzekucyjnego,
 • dokonywaniu zabezpieczenia roszczeń.

Rola doświadczonego adwokata prawa cywilnego w postępowaniu

W związku z ciągłymi aktualizacjami i nowymi przepisami w zakresie prawa cywilnego, z pomocy ze strony doświadczonego adwokata warto skorzystać na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Do sytuacji każdego Klienta podchodzę w sposób indywidualny, co umożliwia stworzenie strategii postępowania dopasowanej do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Dodatkowo we współpracy z moimi Klientami niezwykle cenię sobie transparentną komunikację, dlatego na każdym etapie procesu będę Państwa informować o dotychczasowych osiągnięciach i kolejnych krokach.

Sprawy cywilne i prawo spadkowe – kiedy prosić adwokata o pomoc prawną?

Zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką Wrocław jak najszybciej w sytuacji rozpoczęcia postępowania. Wtedy od samego początku mogę Państwu pomóc w sporządzeniu niezbędnych wniosków i pozostałej dokumentacji oraz przedstawię wszystkie możliwości dalszego przebiegu sprawy.

Wsparcie adwokata od spraw cywilnych z Wrocławia – prawo cywilne i spadkowe w praktyce

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie prowadzenia spraw cywilnych potrafię umiejętnie wykorzystywać narzędzia, jakie daje nam prawo w celu uzyskania wyroku zgodnego z interesami moich Klientów. Praktyczne doradztwo, profesjonalne świadczenie usług prawnych – zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką z siedzibą we Wrocławiu!

Sprawy cywilne i spadkowe Wrocław – najczęstsze pytania

Czym jest umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę?

Zgodnie z art 355 Kodeksu Postępowania Cywilnego Sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem lub z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Najczęściej z umorzeniem postępowania mamy do czynienia gdy po wszczęciu postępowania roszczenie zostało zrealizowane przez zobowiązanego a powód cofa pozew.

Jak długo może trwać sprawa w sądzie o zachowek?

Sprawa o zachowek przed sądem może trwać nawet dwa lata. Na czas trwania postępowania wpływ mają wnoszone przez stronę wnioski, np. o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego – np. do oszacowania wartości nieruchomości jeżeli taka należała do spadku bądź była przedmiotem darowizny.

Po jakim czasie wygasa prawo do zachowku?

Prawo do zachowku wygasa z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu, a w przypadku uzupełnienia zachowku (przy dziedziczeniu ustawowym) prawo to wygasa w terminie 5 lat od otwarcia spadku.

Jak spisać notarialnie testament?

Testament notarialny sporządzić może jedynie notariusz. Jednak projekt takiego testamentu przygotować można samodzielnie bądź zasięgnąć pomocy kancelarii adwokackiej.

Który testament jest ważny?

Najbezpieczniejszym testamentem czyli najtrudniejszym do zakwestionowania jest testament notarialny sporządzony u notariusza. Ważnym testamentem będzie również testament w całości spisany odręcznie (holograficzny) przez testatora. Testament holograficzny powinien zostać podpisany i opatrzony datą. Ważnym testamentem jest ostatni sporządzony przed śmiercią.