Sprawy cywilne

Normy prawa cywilnego regulują większość aspektów naszego życia – począwszy od prawa zobowiązaniowego, a na prawie rzeczowym i spadkowym kończąc.

Pomoc adwokata — prawo cywilne

Zajmuję się udzielaniem porad prawnych, przygotowaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem Klientów przed sądami, a także w postępowaniu egzekucyjnym w następujących sprawach:

o zapłatę:

 • z umów: umowy o pożyczkę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
 • z tytułu czynszu najmu, dzierżawy;
 • z tytułu nieopłaconych faktur;
 • w postępowaniu upominawczym i nakazowym;

z zakresu prawa spadkowego:

 • o zachowek;
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu;
 • o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku;
 • o dział spadku, podział majątku wspólnego;

z zakresu prawa rzeczowego:

 • o ochronę własności;
 • o ochronę posiadania;
 • znoszenie współwłasności;

postępowania egzekucyjne:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji;
 • reprezentowanie strony w postępowaniu egzekucyjnym;
 • przygotowanie skargi na czynności komornika.

Ponadto reprezentuje strony w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym.

Prawo rzeczowe

W doktrynie prawniczej pojęcie prawa rzeczowego używane jest w dwóch znaczeniach.

W znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół norm prawnych regulujących problematykę własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

W znaczeniu podmiotowym oznacza prawo podmiotowe określonej kategorii, np. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie czy hipotekę.

Przyjmuje się, że prawem rzeczowym w znaczeniu podmiotowym jest tylko takie prawo cywilne, które spełnia jednocześnie dwa warunki:

 1. dotyczy rzeczy;
 2. jest prawem bezwzględnym, skutecznym wobec wszystkich osób.

W świetle prawa cywilnego w skład prawa rzeczowego wchodzą trzy grupy praw podmiotowych:

 1. własność;
 2. użytkowanie wieczyste;
 3. ograniczone prawa rzeczowe:
  • użytkowanie;
  • służebność;
  • zastaw;
  • hipoteka;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Prowadzę postępowania z zakresu spraw rzeczowych, w tym sprawy dotyczące korzystania z rzeczy, nabycia, utraty, obciążenia i ochrony posiadania, własności i służebności.

W mojej Kancelarii Adwokackiej do najczęstszych należą sprawy:

 • o podział majątku wspólnego;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o zasiedzenie;
 • o wydanie rzeczy;
 • o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • o zaniechanie naruszeń;
 • o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy;
 • o zwrot nakładów;
 • o ochronę zakłóconego posiadania;
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • o eksmisję.

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki zobowiązaniowe.

Podstawową funkcją prawa zobowiązań jest stworzenie prawnych form wymiany dóbr, czemu służy głównie regulacja stosunków zobowiązaniowych, których źródłem są umowy, oraz uregulowanie odpowiedzialności odszkodowawczej na wypadek naruszenia dóbr powszechnie chronionych, a także niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. 

Doradzam Klientom w przedmiocie związanym z zawieraniem, rozwiązywaniem oraz wykonaniem umów cywilnoprawnych, jak również prowadzę sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W mojej praktyce adwokackiej najczęściej spotykam się z następującymi umowami:

 • umową pożyczki;
 • umową sprzedaży;
 • umową o dzieło;
 • umową zlecenia;
 • umową najmu;
 • umową użyczenia;
 • umową darowizny;
 • umową o roboty budowlane;
 • umową deweloperską. 

Ponadto reprezentuję Klientów w postępowaniach upominawczych i nakazowych.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe stanowi dział prawa cywilnego, którego przedmiotem regulacji są stosunki cywilnoprawne po śmierci.

Mówiąc w uproszczeniu, prawo spadkowe określa zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych ze spadkodawcy na spadkobierców. W mojej kancelarii adwokackiej traktuję każdego Klienta indywidualnie, zdając sobie sprawę z tego, że sprawy spadkowe stanowią wrażliwą sferę życia prywatnego. 

Adwokat od spraw spadkowych

W zakresie prawa spadkowego oferuję moim Klientom kompleksową pomoc prawną, w tym udzielam porad prawnych, reprezentuję strony przed sądem i mediatorem, a także przygotowuję pisma procesowe i przedprocesowe.  W zakresie świadczonego przez kancelarię wsparcia prawnego znajduje się ponadto prowadzenie negocjacji, np. w sprawach o zapłatę zachowku. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz we Wrocławiu występowała w następujących sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy;
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu;
 • o dział spadku;
 • o zapłatę zachowku;
 • o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku;
 • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • o spis inwentarza.

Prawo pracy

Prawo pracy to zespół norm określających prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów ustalających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Reprezentuję zarówno pracowników, jak i pracodawców w następujących sprawach:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • o zapłatę wynagrodzenia;
 • o przywrócenie do pracy;
 • o mobbing  i dyskryminację;
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie lub zwolnienie wbrew przepisom prawa;
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Reprezentując klientów, w pierwszej kolejności dążę do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. Jeżeli okaże się to jednak niemożliwe, wówczas zapewniam wsparcie na wszystkich etapach postępowania sądowego.

━  Kontakt

Skontaktuj się
ze mną:

localization icon    ul. Bzowa 38/1,

53-224 Wrocław

 

    kancelaria@klimowicz.pl

   512 562 155

localization map