Sprawy rodzinne

Wspieram Klientów w zakresie porad prawnych, a także reprezentuję ich na etapie przedsądowym i sądowym w różnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego ze względu na swój szczególny charakter wymagają indywidualnego podejścia. 

Sprawom tym często towarzyszą silne emocje, które mogą wpływać na przebieg postępowania. Warto wówczas mieć przy sobie dobrego prawnika rodzinnego, który w sposób profesjonalny przeprowadzi strony przez proces rozwodowy, udzieli fachowej porady w sprawie rodzinnej, przygotuje pozew czy pomoże zgromadzić potrzebne dowody.

Pomoc adwokata od spraw rodzinnych

Podejmuję się profesjonalnej reprezentacji Klientów m.in. w przedmiocie:

 • rozwodów, separacji, unieważnienia małżeństwa;
 • alimentów – ustalenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczenia alimentacyjnego, uznania obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucji alimentów;
 • uregulowania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu;
 • ustalenia kontaktów z dziećmi;
 • ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa;
 • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • przysposobienia;
 • zarządu majątkiem dziecka;
 • majątkowych umów małżeńskich;
 • podziału majątku wspólnego, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej;
 • ubezwłasnowolnienia i opieki.

Sprawy rozwodowe i separacja

Uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko po ustaleniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków.

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych łączących małżonków. Natomiast o trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, gdy na podstawie okoliczności sprawy zasadny jest wniosek, że pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich jej płaszczyznach – duchowej, fizycznej i materialnej.

Aby sąd orzekł o separacji, strona nie musi wykazać, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia. To oznacza zatem, że w przypadku separacji, inaczej niż w sytuacji rozwodu, istnieje możliwość powrotu małżonków do wspólnego pożycia. 

Zdarzają się przypadki, w których sąd może nie orzec o rozwodzie czy separacji. Dzieje się tak w sytuacji ustalenia, że orzeczenie rozwodu lub separacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. jeżeli jeden z małżonków jest chory i wymaga opieki  lub gdy takie orzeczenie jest niezgodne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. 

Ponadto przy rozwodzie i separacji sąd rozstrzyga między innymi o:

 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • powierzeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron;
 • sposobie kontaktów z dzieckiem;
 • alimentach na małoletnie dziecko stron;
 • podziale majątku wspólnego małżonków, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Adwokat rozwodowy Wrocław

Doświadczony adwokat pomoże przejść przez cały proces sądowy związany zarówno z rozwodem, jak i separacją, przygotuje odpowiednie argumenty oraz pomoże zgromadzić wiarygodne dowody.

Oddanie prowadzenia sprawy dotyczącej rozwodu lub separacji w ręce profesjonalnego adwokata może znacznie przyspieszyć rozpoznanie sprawy i przy tym pozwoli zaoszczędzić stronie negatywnych emocji związanych z wizytami w sądzie.

Sprawy o alimenty

Jednymi z najczęstszych spraw, z jakimi zwracają się Klienci do mojej Kancelarii, są sprawy o zapłatę alimentów. Świadczenia alimentacyjne mogą być płatne nie tylko na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz dorosłych dzieci oraz byłego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny to rodzaj stosunku cywilnoprawnego tworzący ścisłą zależność dwóch podmiotów, z których jeden ma prawo domagać się dostarczenia mu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, drugi natomiast zobowiązany jest żądanie to zaspokoić. 

Wysokość alimentów wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś – możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. 

Jedną z często poruszanych i regulowanych przez sądy kwestii są alimenty, czyli obowiązkowe i regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać innej, uprawnionej osobie. Alimenty muszą zapewnić utrzymanie uprawnionego (dziecka, byłego współmałżonka), uwzględniając m.in. wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie, wykształcenie. 

Rolą adwokata jest zapewnienie reprezentowanemu Klientowi zabezpieczenia wszelkich usprawiedliwionych potrzeb. Pełnomocnik pomoże więc ustalić, czy dana osoba jest uprawniona do otrzymywania alimentów, przygotuje i zawrze pozasądowe porozumienia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, będzie reprezentował stronę przed sądem w kwestii nie tylko przyznania alimentów, ale także zmiany ich wysokości.

Władza rodzicielska

Pojęcie władzy rodzicielskiej nie zostało zdefiniowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Analizując przepisy kodeksu, w szczególności art. 95 § 1, który wymienia zasadnicze elementy władzy rodzicielskiej, oraz art. 96 i 98 § 1 można przyjąć, że władza rodzicielska to ogół obowiązków spoczywających na rodzicach i praw im przysługujących względem dziecka, w celu należytego sprawowania pieczy nad jego osobą i strzeżenia jego interesu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyjmuje zasadę, że władza rodzicielska powstaje z mocy prawa z chwilą urodzenia się dziecka. Wynika to w sposób niebudzący wątpliwości z całokształtu uregulowania przepisów kro, a zwłaszcza art. 92 według którego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską,. 

Władza rodzicielska istnieje dopóty, dopóki istnieją podmioty tego stosunku prawnego.

Poza wymienionym uzyskaniem pełnoletności przez dziecko, przyczynami ustania władzy rodzicielskiej są:

 • śmierć jednego z rodziców i śmierć dziecka
 • utrata przez jedno z rodziców pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
 • uchylenie prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo
 • przysposobienie dziecka
 • rozwiązanie przysposobienia
 • zawieszenie władzy rodzicielskie
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zgodnie z § 2 wymienionego przepisu, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa, jakie sprawy są istotne, jednakże orzecznictwo i doktryna zgodnie przyjmują, że należą do nich sprawy dotyczące miejsca pobytu dziecka, wyboru szkoły, sposobu leczenia, wyjazd dziecka za granicę.

━  Kontakt

Skontaktuj się
ze mną:

localization icon    ul. Bzowa 38/1,

53-224 Wrocław

 

    kancelaria@klimowicz.pl

   512 562 155

localization map